Zhrnutie projektu

Cezhraničná oblasť medzi hlavnými mestami Viedeň a Bratislava je charakteristická vysokým počtom univerzít a výskumných inštitúcií. Len málo z týchto inštitúcií má silnú medzinárodnú reputáciu v oblasti biomedicínskych vied a stále pretrváva nízka úroveň poskytovaných služieb založených na znalostiach získaných vedeckým prístupom. 

Tento projekt sa zameriava na obe výzvy tým, že do oblasti prinesieme medzinárodných vedcov, zvýšime príležitosti odbornej prípravy a vyvinú sa nové odborné znalosti, ako aj nové služby založené na znalostiach a skúsenostiach zameraných na produkciu a získavanie biomedicínsky relevantných proteínov. Medzi tieto činnosti patrí spoločný vedecký projekt zameraný na rozvoj platformy služieb, projekt s otvoreným prístupom (open access), možnosti odbornej prípravy prostredníctvom návštev medzinárodných vedcov, jednu medzinárodnú konferenciu a vedecké semináre. Tieto činnosti sa budú ponúkať univerzitám a výskumným ústavom, ale aj biotechnologickým spoločnostiam a začínajúcim podnikom so sídlom v regióne. Všetky aktivity budú realizované spoločne vo Viedni a v Bratislave. 

Jednotlivé ciele projektu sú: 

  1. Zlepšenie vedeckej komunikácie a medzinárodné zviditeľnenie zúčastnených inštitúcií, merané počtom účastníkov zapojených do tejto vedeckej komunikácie na rôznych podujatiach a školeniach
  2. Vytvorenie dlhodobej spolupráce medzi partnermi, o čom svedčí počet výskumných organizácií zapojených do projektu
  3. Rozvoj nových vedomostí a odborných znalostí pre oboch partnerov prostredníctvom rozvoja platformy služieb

Tento projekt vytvorí novú výskumnú spoluprácu a novú výskumnú platformu, ako aj zvýši kvalitu cezhraničnej výskumnej komunity prostredníctvom rozšírenej medzinárodnej komunikácie a lepších príležitostí na odbornú prípravu. 

Na konci projektu:

  1. Poskytneme nové výskumné služby a expertízu
  2. Tieto znalosti použijeme na vývoj virtuálnej výskumnej platformy
  3. Vyškolíme 30 cezhraničných vedcov pracujúcich s vírusovými proteínmi a ľudskými glykoproteínmi a budeme hosťovať 50-70 medzinárodných vedcov. 

Vedci na obidvoch stranách cezhraničného regiónu budú profitovať z nových poznatkov a nových služieb poskytovaných v rámci projektu a budú mať úžitok z vytvárania intenzívnych komunikačných kanálov. Integráciou mnohých strategických partnerov očakávame, že prostredníctvom aktivít otvoreného prístupu (open access) a virtuálnej platformy oslovíme 12 akademických výskumných skupín. Partneri projektu a strategickí partneri budú po ukončení projektu pokračovať v tejto platforme, čím sa zabezpečí, aby výskumné protokoly a odborné znalosti boli dostupné celej výskumnej komunite v regióne. 

Dlhodobým prínosom tohto projektu je rozširovanie cezhraničného prenosu poznatkov a vedeckej spolupráce, zvyšovanie inovačného potenciálu regiónu prostredníctvom výskumných služieb a odborných znalostí a zvyšovanie atraktívnosti regiónu pre vysokokvalifikovaných medzinárodných vedcov prostredníctvom zlepšenej vedeckej mobility a viditeľnosti.

Trvanie: Júl 2018 – Jún 2021 

Celkové náklady: € 573.165

Financované: EÚ 

Program financovania: Interreg V-A Slovensko-Rakúsko 

Pre viac informácií o pracovných balíčkoch prosím kliknite sem