Seminar Series continue over Zoom. For more information click here


[28.5.2020] Florian Schur z IST v Rakúsku nám poskytol hlbší pohľad na bunkovú štrukturálnu biológiu s vysokým rozlíšením pomocou využitia kryo-elektrónovej tomografie.


[7.5.2020] Peijun Zhang z Oxfordskej Univerzity predniesla mimoriadnu prednášku s názvom  „Skúmanie HIV-1 na novej úrovni“


[30.4.2020] Dňa 30. apríla sa uskutočnila v poradí už štvrtá prednáška našich seminárov s názvom ‚Seminar Speaker Series‘. Ďakujeme nášmu prednášajúcemu, Dr. Arthurovi Sedivemu, ktorý predniesol vynikajúcu prednášku vysielanú cez Zoom s ohromnou účasťou vyše 70 účastníkov!


[3.3.2020] Seminar Series Speaker Dr. Steven Bryden gave a talk about „Skin immunity to mosquito borne viruses“


CAPSID Workshop

Úvod do produkcie, purifikácie a hodnotenia kvality rekombinantných proteínov 

[03.12/04.12.2019]

Tento workshop poskytol základné informácie o produkcii rekombinantných proteínov v eukaryotických expresných systémoch, purifikácii proteínov vrátane proteínových komplexov, sekretovaných proteínov a vírusov a poskytol aspekty hodnotenia kvality proteínov.

Veľká vďaka patrí všetkým prednášajúcim za ich úžasné prezentácie!


Séria seminárov CAPSID

[06.11/07.11.2019 Bratislava/Viedeň] V rámci projektu Interreg CAPSID sa uskutočnila druhá prednáška pre našu sériu seminárov o virológii v cezhraničnom regióne. Bertrand Raynal zdôrazňoval dve dôležité témy v modernej štrukturálnej biológii: kontrolu kvality vzoriek a validáciu údajov. Vo funkcii experta na biofyzikálnu charakterizáciu v core facility Pasteurovho inštitútu (Paríž) stanovil minimálne kritériá kvality pre purifikované rekombinantné proteíny a implementoval ich ako služby na hodnotenie skutočného stavu vzoriek používaných na biochemické/biofyzikálne experimenty. Toto je jeden dôležitý krok k riešeniu problému reprodukovateľnosti, ktorému dnes biologické vedy čelia. Druhá časť prednášky opísala, ako je možné použiť hydrodynamické informácie o proteíne (komplexov) namerané na benchtop prístroji, ktoré môžu krížovo validovať štruktúrne informácie s vysokým rozlíšením (napr. X-röntgenovej kryštalografie, kryo-EM, ale aj experimentov SAXS). Nakoniec vyvinul softvérový nástroj, ktorý dokáže de novo generovať informácie o tvare proteínov (komplexov) len z hydrodynamických informácií meraných pomocou benchtop prístrojov (napr. SEC-MALLS, viskozimeter, AUC, DLS).


Medzinárodná konferencia o virológii v cezhraničnom regióne SK-AT!

[15.02.2019 Bratislava] Členovia projektu CAPSID Peggy Stolt-Bergner (VBCF), Ivana Nemčovičová (BMC SAV) a Martin Puchinger (VBCF) sa zúčastnili na Spoločnej virologickej konferencii a 1. stretnutí štrukturálnej biológie SK-AT 2019 v Bratislave od 13. do 15. februára 2019.

Na konferencii sa zišli medzinárodní vedci, ktorí pracujú vo všetkých oblastiach virologického výskumu od ekológie a vývoja vírusov, cez epidemiológiu a interakcie vírus-hostiteľ až po štrukturálnu a biochemickú virológiu. Táto konferencia zvýšila medzinárodné povedomie o špičkovom virologickom výskume v cezhraničnom regióne, slúžila na stimuláciu vedeckej výmeny a vytvorila príležitosti na novú spoluprácu medzi účastníkmi.


Séria seminárov CAPSID!

[11.12.2018 Bratislava/Viedeň] V rámci projektu Interreg CAPSID sa začala séria seminárov v oblasti virológie v cezhraničnom regióne. Prof. Ettrich z Larking University v Miami (USA) predniesol dve vzrušujúce prednášky o modelovaní a simulácii katiónovej translokácie v ľudských ORAI kanáloch. Jeho práca kombinuje experimentálne a teoretické prístupy na objasnenie tohto dôležitého prostriedku prenosu signálu.


Úvodné stretnutie pre projekt Interreg CAPSID!

[17.07.2018 Viedeň] 17. júla sa vo Viedni stretli partneri VBCF a BMC, aby zahájili projekt Interreg CAPSID. Projekt je zameraný na zvýšenie medzinárodnej viditeľnosti biomedicínskeho výskumného prostredia v slovensko-rakúskom cezhraničnom regióne. Spolu s jedenástimi projektovými partnermi, Viedenské biocentrum Core Facilities (VBCF) vo Viedni a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave, spojili svoje sily s cieľom zlepšiť vedeckú komunikáciu v regióne a medzinárodnú viditeľnosť cezhraničnej virologickej a biomedicínskej výskumnej komunity.

CAPSID je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.