Pracovné balíčky

Pracovný balíček 1: Projektový manažment

Tento pracovný balíček zabezpečí hladkú a efektívnu administráciu projektu, riadenie rizík a kvality. Projektový manažér vo VBCF bude zodpovedný za monitorovanie a podávanie správ o projektových činnostiach voči riadiacemu orgánu programu. Súčasťou tohto pracovného balíčka je aj organizácia a implementácia úvodného stretnutnia, ako aj každoročných projektových stretnutí s cieľom prediskutovať pokrok a kvalitu projektu, posúdiť rizikové faktory a naplánovať projektové činnosti na nasledujúci rok. 

Pracovný balíček 2: Komunikácia 

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú univerzity a výskumné ústavy, ale aj biotechnologické spoločnosti a začínajúce podniky so sídlom v regióne. Budú pozvaní, aby sa zúčastnili na podujatiach pre odborné publikum v rámci PB4 (Virologická konferencia pre Dunajský región, 3 workshopy, prednáškové semináre). Okrem toho sa na zvýšenie informovanosti o projektových činnostiach a ich prínosoch pre cezhraničný región použijú tlačové správy, oznámenia na sociálnych sieťach, ako aj pravidelne aktualizovaná webová stránka projektu. Zameriavame sa tiež na medzinárodnú virologickú komunitu a účasť partnerov projektu na medzinárodných konferenciách zvýši medzinárodné povedomie o projekte a prispeje priamo k výsledkom projektu prostredníctvom intenzívnej spolupráce a vedeckej mobility. 

Pracovný balíček 3: Spoločný vývoj platformy na výrobu biomedicínsky relevantných proteínov kritických pre výskum vo virológii

Vytvoríme novú spoluprácu v oblasti virológie a biomedicíny pri vývoji metód na produkciu vírusových proteínov a biomedicínsky relevantných glykoproteínov. Tieto proteíny sa ťažko získavajú v purifikovanej forme a vyžadujú špeciálne výrobné a purifikačné metódy na ich výrobu a prečistenie, zatiaľ čo dopyt po nich neustále rastie. Štandardné pracovné postupy používané VBCF nie sú dostatočné na účinnú produkciu a čistenie týchto proteínov. Skúsenosti slovenského partnera v oblasti charakterizácie vírusových proteínov a glykoproteínov nám umožňujú mať štandardizované pracovné postupy pre tieto proteíny. Protokoly sa použijú na vývoj platformy pre efektívnu produkciu a purifikáciu vírusových proteínov a glykoproteínov. V poslednom roku projektu môžu cezhraniční výskumní pracovníci testovať túto novú platformu prostredníctvom otvoreného prístupu (open access) v rámci výskumnej návštevy VBCF. Okrem toho cieľom „open access“ programu je poskytnúť slovenským výskumným pracovníkom prístup k vysoko kvalitným výskumným infraštruktúram. S podporou strategických partnerov sa know-how požadované pre túto platformu stane jednou integrovanou väčšou virtuálnou platformou, v ktorej sa budú zdieľať vyvinuté protokoly a pracovné postupy s výskumnou komunitou s cieľom replikovať túto platformu na iných výskumných pracoviskách. 

Pracovný balíček 4: Budovanie kapacít v cezhraničnom regióne prostredníctvom vedeckej výmeny a rozvoja medzinárodnej vedeckej povesti v oblasti virológie 

Jednou z najväčších výziev v cezhraničnom regióne, najmä na slovenskej strane, je absencia medzinárodnej vedeckej povesti a prístup k možnostiam komunikácie s medzinárodnými výskumníkmi. Tento pracovný balíček sa zaoberá cezhraničnými činnosťami s cieľom uľahčiť interakciu s medzinárodnými odborníkmi, ako aj organizáciu udalostí s cieľom zviditeľniť vedecký výskum v regióne a podporiť prenos a výmenu poznatkov. BMC zorganizuje v roku 2019 workshop a medzinárodnú vedeckú konferenciu. Druhý workshop sa uskutoční na VBCF v júni 2020, ktorý bude usporiadaný spolu so spustením programu PB3 otvorený prístup (open access). Okrem toho BMC a VBCF spolu organizujú sériu seminárov s pozvanými medzinárodnými odborníkmi s cieľom posilniť možnosti vytvárania komunikačných kanálov pre cezhraničných vedcov a zároveň zvýšiť informovanosť medzinárodných vedcov o výskume v cezhraničnom regióne.